Pôsobnosť DOM, n.o.

 • podpora v zariadení podporovaného bývania na Kuzmányho 11 v Banskej Bystrici
 • opatrovateľská služba podľa potrieb občana
 • nevyhnutné životné úkony
 • nevyhnutné práce v domácnosti
 • kontakt so spoločenským prostredím
 • podpora pri integrovanom vzdelávaní občanov so zdravotným postihnutím
 • podpora pri hľadaní pracovného zaradenia občanov so zdravotným postihnutím
 • zmysluplné využívanie voľného času
 • osobná asistencia
 • ďalšie sociálne služby – podľa potrieb občanov

Postup pri žiadosti o služby v DOM, n.o.

 • osobné stretnutie v zariadení podporovaného bývania
 • zladenie predstáv žiadateľa s možnosťami organizácie
 • posúdenie odkázanosti na sociálne služby VÚC
 • žiadosť o poskytovanie sociálnych služieb v DOM, n.o.
 • dohoda o poskytovaní sociálnych služieb