Aktivity

DOM, n.o. poskytuje sociálne služby v Zariadení podporovaného bývania DOM od roku 2003. Služby sú poskytované v prenajatom trojizbovom byte na Kuzmányho ulici v Banskej Bystrici. Za podpory asistentov v ňom prijímajú službu traja klienti celoročne. Sociálna služba sa vykonáva pobytovou formou a organizácia poskytuje činnosti ako je tréning samostatného života formou usmerňovania, monitorovania a hodnotenia pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, poradenstvo a pomoc pri základných sociálnych aktivitách a uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utváranie podmienok na stravovanie a voľnočasové aktivity.

Tréning samostatného života zahŕňa pomoc a metodický nácvik činností pri nákupe, príprave jedál, praní a žehlení, upratovaní obytných priestorov, hygiene, starostlivosti o osobný, aj spoločný majetok. Nácvik činností prebieha individuálne, aj v skupine. Vychádza z monitoringu aktuálnej situácie klientov a ich individuálnych potrieb. Opakované zvládnutie sebaobslužných činností a stála podpora asistenta dáva našim klientom pocit napredovania a zároveň pocit bezpečia. Tréning prebieha v kontexte každodenného života v domácnosti a v situáciách, ktoré nie sú umelo vymodelované a ktoré korešpondujú s ich potrebami a zvyšujú mieru samostatnosti pri ich zvládnutí.

Tieto aktivity rozvíjajú zručnosti klientov v komunikácii pri styku s verejnosťou, s inštitúciami, pri cestovaní, vybavovaní žiadostí. Utváranie podmienok pre záujmovú činnosť zahŕňa sprievod pri kultúrnych podujatiach, návštevy reštaurácií a kaviarní, výletov do okolia, ako aj možnosť venovať sa osobným záujmom (šport, nácvik scenárov, spoločenské hry, počúvanie hudby, hra na hudobnom nástroji).