Podporované bývanie DOM

Hlavné ciele zariadenia:

  • poskytnúť občanom so zdravotným postihnutím takú podporu, ktorá pomáha ich rozvoju, samostatnosti a zvyšuje ich kvalitu života hlavne v oblasti bývania, vzdelávania, pracovného uplatnenia a rozvíjania záujmov vo voľnom čase
  • poskytovať podporu v prirodzenom prostredí – v domácnosti, na pracovisku, v škole a na ďalších miestach pri kontakte so spoločenským prostredím
  • využívať prístup orientovaný na človeka a úzko spolupracovať s príbuznými, priateľmi a komunitou
  • podporné služby poskytovať adresne a cielene podľa potrieb konkrétnych občanov, po komunikácii s nimi a s ich rodinami na základe individuálnych plánov rozvoja
  • v byte pripravovať občanov s postihnutím na nezávislý život v prirodzených podmienkach, poskytovať im dohľad v súlade s ich potrebami, schopnosťami a s dôrazom na rozvoj ich samostatnosti